ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ALBADENT Fogászati Kft.

(mint a Fixfogsor Rendelő üzemeltetője)

(6000 Kecskemét, Temes Tér 10, Budapest, Kádár u. 9-11., Cg.: 03-09-101740

Telefon: (06 1) 9000 695, e-mail: info@fixfogsor.hu)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

(Fogorvosi járóbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására)

1.      Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

Fixfogsor Rendelő Páciense a jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített feltételekkel, ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátást vesz igénybe a Szolgáltatótól (Megbízott). Az ÁSZF alkalmazandó a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó, valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) vonatkoznak az Albadent Kft. (Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

2.      Fogalom meghatározások:

 

Szolgáltató:

Az Albadent Kft. (székhelye:. 6000 Kecskemét, Küküllő u. 11. , Cégjegyzékszáma: 03-09-101740, Adószáma: 11023562-2-03, Működési Engedély száma: 6802/2015/1/13).
A Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.

A Szolgáltatóval bérleti vagy együttműködési jogviszonyban (pl. kezelőszék-bérlet, rendelő helyiség bérlete, közreműködői szerződés, megbízási szerződés stb.) álló fogorvosok, a saját szakmai felelősségbiztosításukkal állnak helyt az általuk végzett fogászati tevékenységükért.

Fixfogsor Rendelő Páciense:

Az egyedi szolgáltatási szerződésben, a Fixfogsor Kezelési Tervben (a továbbiakban FFKT) vagy egyéb, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens.

A továbbiakban együttesen a Felek. A Felek között létrejött fogorvosi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) az irányadóak.

Szolgáltatóval együttműködő orvosok:

A Szolgáltatóval bérleti vagy együttműködési jogviszonyban (pl. kezelőszék-bérlet, rendelő helyiség bérlete, közreműködői szerződés, megbízási szerződés stb.) álló olyan fogorvosok, akik  a saját szakmai felelősségbiztosításukkal állnak helyt a saját praxisukban végzett fogászati tevékenységükért. A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatóval együttműködő orvos engedélyeiért.

 

A Kezelési Terv Megbízási Szerződés részének aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatások teljesítéséhez -különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez vagy a Fixfogsor Rendelő Páciense által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz- a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz.

 

Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés:

A Szolgáltató rendelőjében kiállított valamennyi olyan jogi nyilatkozat összessége, amely a teljes kezelési folyamatot jelentő szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a Szolgáltató nyomtatványain a Fixfogsor Rendelő Páciense vagy törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a Szolgáltató részére személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezése után (úgy mint Kezelési terv, Fogászati anamnézis lap, Betegjogi tájékoztató, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). Szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos továbbfejlesztésére és ez alapján azok módosítására.
A Szolgáltató és a Fixfogsor Rendelő Páciense közötti szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön az ÁSZF szerinti tartalommal, ha az Fixfogsor Kezelési Terv aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével a Felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő fogászati szolgáltatások ellátására.

Egészségügyi szolgáltatás:

Egészségügyi Szolgáltató az Ügyfél részére a hatályos jogszabályok, szakmai protokollok, továbbá jelen ÁSZF szerinti feltételek mellett fogászati szolgáltatásokat nyújt az Ügyfél részére:

–          Konzerváló fogászati beavatkozások,

–          Fogmegtartó kezelések,

–          Fogpótlások készítése,

–          Fogbeültetés,

–          Esztétikai beavatkozások,

–          Parodontológiai beavatkozások,

–          Klinikai higiéniai kezelések

Egészségügyi Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

A fogászati szolgáltatás igénybevételének helyszíne: Fixfogsor Rendelő nyitvatartási ideje hétfőtől pénteking 8:00 órától 18:00 óráig tart. Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. A nyitvatartási időn kívül ügyeleti ellátás nem működik.

A szolgáltatás igénybevétele során Felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében az Ügyfél tájékoztatja Egészségügyi Szolgáltatót illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről), amely a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. Az Ügyfél tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mindarról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben az Ügyfél a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért Egészségügyi Szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

A fogászati szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, melyet az Ügyfél az alábbi módokon tehet meg:

–          Személyesen a Budapest, Kádár u. 9-11. földszint, 6000 Kecskemét, Temes tér 10. címen;

–          Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a (06 1) 9000 695 telefonszámon;

–          Elektronikus levél formájában a info@fixfogsor.hu e-mail címen.

Az Ügyfél köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban megjelenni, ellenkező esetben az Egészségügyi Szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Egészségügyi Szolgáltató a bejelentkezést, az Anamnézis adatlap felvételét és az adatrögzítést követően nyújtja az igényelt fogászati szolgáltatást.

Egészségügyi Szolgáltató fogászati tevékenységét kezelési terv és árajánlat alapján végzi. A kezelési terv az Egészségügyi Szolgáltató javaslatán alapul. Amennyiben a kezelés az Egészségügyi Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési Terv Ügyfél általi jóváhagyását jelenti. A kezelési tervtől az Egészségügyi Szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban nagyobb eltérések esetén köteles előzetesen az Ügyféllel azt egyeztetni.

3.      A megbízási szerződés létrejötte:

A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott nyilvános árlista alapján nyújt térítéses fogászati szolgáltatásokat. Megbízottat a szakmailag indokolt változtatások joga az ajánlati kötöttség tartama alatt is megilleti.

A Megbízási szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Megbízó az első konzultációt és a Kezelési terv elkészítését követően aláírja a Kezelési Terv Megbízási Szerződés részét vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, ill. amikor Megbízó megrendelését a Megbízott, azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja. Az Kezelési Terv aláírása a nyilvános, kifüggesztett árlistában foglalt díjak elfogadását is jelenti egyben.

A szerződés létrejöttét követően a Megbízó az általa igényelt változtatásokat köteles a Megbízottal írásban közölni és azokat a Megbízott csak akkor köteles végrehajtani,
ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A Megbízónak a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a Megbízott
írásban visszaigazolta.

A Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a Megbízottnak átadni. A
Megbízó a kezelések megkezdését megelőzően köteles megadnia Megbízottnak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, anyja
nevét, TAJ számát vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A Megbízó az Nyilatkozat általános egészségi állapotról aláírásával és/vagy Kezelési Terv aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, ill. a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő nyilvántartásához hozzájárul.

A Megbízott köteles az adatokat orvosi titokként megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani.

Amennyiben az Fixfogsor Kezelési Terv mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor, a mindenkori aktualizált Fixfogsor Kezelési Tervben rögzített egyéb kiegészítő feltételek szerint.

4.      A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

A Szerződés feltételei:

A felek a Fixfogsor Rendelő Páciense által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok), ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF feltételei és a “Fixfogsor Kezelési Terv” (a továbbiakban: FFKT ) szerinti tartalommal határozzák meg.

A Kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a Kezelési Terv Fixfogsor Rendelő Páciense általi jóváhagyását jelenti, amelytől a Szolgáltató jogosult –orvosszakmai szempontokat figyelembe véve- önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles a Fixfogsor Rendelő Pácienset erről tájékoztatni, vele előzetesen egyeztetni. Mindezek függvényében a Kezelési Tervvel együtt kalkulált árajánlat automatikusan módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia és alvállalkozók igénybevételével teljesíti az FFKT szerint vállalt szolgáltatás(oka)t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a Fixfogsor Rendelő Páciense által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

Az FFKT aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás(ok) teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a Fixfogsor Rendelő Páciense által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató alvállalkozókat is igénybe vesz. A Szolgáltató a kezelésekhez teljesítési segédeket (alvállalkozókat, szakértőket) vehet igénybe, és a kezelések indokolttá tehetik közvetített szolgáltatás nyújtását is, különösen fogtechnikai munkák esetén.
 A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesítheti változatlan formában, ill. tartalommal a Fixfogsor Rendelő Páciense részére, melyet azonban saját döntése alapján jogosult változatlan áron vagy kiegészített díjjal továbbértékesíteni a Fixfogsor Rendelő Páciense felé.

A kezelések során a Megbízó – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését
(abbahagyását). Ebben az esetben a Megbízó az elvégzett munkák ellenértékét megfizeti a Szolgáltatónak.

Amennyiben a Megbízó egy elkezdett kezelést máshol folytat, a Szolgáltató nem köteles a korábbi Kezelési Tervben meghatározott kezeléseket későbbi időpontban tovább
folytatni. Ilyen esetekben a Szolgáltató által vállalt Garancia a továbbiakban nem érvényes.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a Megbízó egészségi, vagy mentális állapota
a kezelést akadályozza, ill. ha a Megbízónak lejárt tartozása áll fent a Szolgáltatóval szemben.

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a Megbízott köteles
a változtatásról a Megbízót tájékoztatni.


A Szolgáltató bármikor megváltoztathatja szolgáltatásait a Megbízó értesítése nélkül, amennyiben az szükséges az alkalmazható biztonság vagy más törvényen alapuló
követelmény miatt, ill. amelyek nem befolyásolják lényegbevágóan a szolgáltatás természetét vagy minőségét.

A felek által jelen szerződés aláírásával kölcsönösen elfogadott díjon felül Szolgáltató jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb Megbízói igények teljesítéséből származó többletköltségeket.

Ha a Megbízó a díjfizetést bármilyen okból elmulasztja, köteles tartozáselismerő nyilatkozatot aláírni. A tartozását a Megbízó a kezelést követő 10
napon belül járulékmentesen rendezheti. A 10 nap türelmi idő elteltét követően a Megbízott az esedékessé vált követelést jogi úton érvényesítheti, és ennek járulékos
költségeit a Megbízóra háríthatja.

Amennyiben a Fixfogsor Rendelő Páciense késedelembe esik a szolgáltatási díj megfizetésével, úgy a Szolgáltató jogosult a Fixfogsor Rendelő Páciensével szemben fennálló követelése kezelése céljából, kizárólag e cél eléréséhez szükséges adatokat – amennyiben Fixfogsor Rendelő Páciense természetes személy, úgy e cél eléréséhez szükséges személyes adatokat követeléskezelő társaságnak, az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

székhely: 1138 Budapest, Váci út 144-150.;

cégjegyzékszám: 01-10-044857;

adatkezelési tájékoztató elérhetősége: http://www.intrum.com/hu/adosoknak/Szabalyzatok/) átadni.

Az átadandó személyes adatok:

–          Fixfogsor Rendelő Páciense személyének beazonosításához szükséges adatok;

–          a követeléskezeléshez szükséges kapcsolati adatok (cím, e-mail cím, telefonszám);

–          a követelés azonosításához szükséges adatok.

Fixfogsor Rendelő Páciense hiányos, vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Szolgáltató -választása szerint- jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra, illetve a Kezelési terv módosítására. A szolgáltató köteles a Fixfogsor Rendelő Pácienset a módosításról tájékoztatni.

A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, melyért az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

5.      A kezelések megkezdése:

A szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az Ketelési Terv aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. A Kezelési Terv és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. ún. Anamnézis lappal, beteg tájékoztatóval stb.).

6.      A szolgáltatás ellenértéke

Egészségügyi Szolgáltató által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt az Ügyfél megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe. Egészségügyi Szolgáltató hatályos árlistája a Fixfogsor rendelőben nyomtatott formában.

A Fixfogsor Rendelő Páciense tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt a Fixfogsor Rendelő Páciense igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is megfizetni. A javasolt további szolgáltatások díjairól az Ügyfél azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve az Egészségügyi Szolgáltató ügyfélszolgálatától.

Az Egészségügyi Szolgáltató jogosult listaárait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani. Az FFKT szerint díj- és anyagköltségek 90 napig érvényesek, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség egyoldalú változtatására. Ettől függetlenül az FFKT -ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, (pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység) miatt is.

Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 6 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató jogosult a Fixfogsor Rendelő Páciense felé az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos aktuális árlistát és aktuális feltételeket alkalmazni.

A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Fixfogsor Rendelő Páciense hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, páciens egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Fixfogsor Rendelő Pácienst.

Az Ügyfél a fogászati szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:

·         Készpénzben,

·         Egészségpénztári kártyával (szerződött pénztár esetében),

·         Banki átutalással.

A Szolgáltató az esetleges közvetített szolgáltatások értékéért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó díjszabásának függvénye, melyről a Fixfogsor Rendelő Pácienset legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.

Az FFKT szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei az FFKT-ben, illetve a kezelések befejezésekor –a Fixfogsor Rendelő Páciensevel előre egyeztetett módon- kerülnek rögzítésre, számlázásra.

Röntgenfelvétel díja: Amennyiben orvosilag indokolt a kezelés folyamán több alkalommal is szükségessé válhat röntgenfelvétel készítése (konzultáció alkalmával, fogeltávolítás előtt, műtéti beavatkozás előtt stb.).

Fogsor készítés: a fogsor készítésének díját annak átadásakor kell fizetni.

Műtét: a beavatkozás díját a Fixfogsor Rendelő Páciense egy összegben a kezelés napján fizeti meg.

Egészségpénztáron keresztüli fizetés: Fixfogsor Rendelő Páciense két lehetőség közül választhat. Amennyiben készpénzben fizeti a beavatkozás összegét, akkor a Fixfogsor Rendelő Páciense maga jár el az Egészségpénztár felé a Szolgáltató által kiállított készpénzes számla alapján. Amennyiben Egészségpénztáron keresztüli átutalással fizet a Fixfogsor Rendelő Páciense, akkor a Szolgáltató zároltatja a Fixfogsor Rendelő Páciense Egészségpénztáras számláján a szolgáltatás ellenértékét és az Egészségpénztárral a Szolgáltató közvetlenül számol el.

Amennyiben a kezelést a Fixfogsor Rendelő Páciense valamely biztosító, vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a beavatkozást végző munkatársnak közölni, a kezeléseket megelőzően jelezni. A Szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól, vagy egészségpénztáraktól fogad el fizetést.

Hitelfelvétel a kezelés elvégzésére: A Fixfogsor Rendelő Páciensének lehetősége van a kezelés finanszírozására hitelt felvenni a Szolgáltató pénzügyi partnere vagy más hitelintézet közreműködésével. Amennyiben a Fixfogsor Rendelő Páciense a szolgáltatás ellenértékét a Szolgáltató pénzügyi partnere által kívánja finanszírozni, akkor a hitel igényléséhez szükséges hitelbírálatot –a szükséges adatlap felvételével- a Szolgáltató kezdeményezi a Hitelintézet felé.

Féléves kontrollok: a garancia feltételeként meghatározott féléves kontrollok díjának fizetése a kontroll időpontjában esedékes. A kontroll díja mellett az esetleges egyéb kezelések díját is meg kell fizetni (pl. alábélelés, fogkő eltávolítás, gumigyűrű cseréje, a nem garanciális fogsorjavítás, …stb.).

Garancia vállalásunk az implantáum esetleges elvesztésére, az implantátum anyagára és az általunk készített műfogsorra terjed ki. Ebbe nem tartozik bele a beépített patentház gumigyűrűjének cseréje és az esetlegesen szükségessé váló fogsor alábélelése.

A pácienseink részére készített tájékoztató anyagainkban –mivel a gumigyűrű a patentház legsérülékenyebb része- felhívjuk a figyelmet a gumigyűrű használat közbeni elhasználódására és annak megtörténte esetén mielőbbi pótlására. A patentház fogsorba történő első rögzítésekor az ár tartalmazza a patentházban lévő gumigyűrű árát. Ezt követően a gumigyűrű cserét a rendelőnkben kifüggesztett ártáblázaton feltüntetett díj megfizetése mellett tudjuk végrehajtani.

Az ínysorvadás mértéke több tényezőtől is függ. Egyrészről az egyéni adottságoktól, másrészről pedig attól, hogy az általunk javasolt tisztítási és ápolási szabályok be vannak-e tartva pácienseink által. Az íny folyamatos változásából származó szükséges korrekciókat a kezelés alapárába nincs módunkban beépíteni és arra garanciát sem tudunk vállalni, hiszen azt az általunk elvégzett kezeléstől független egyéni tényezők befolyásolják. Így ennek szükségessége esetén a költségeket kénytelenek vagyunk továbbterhelni pácienseink felé. A Garancia vállalásáról szóló dokumentumban felhívtuk a figyelmet arra, hogy ha a fogágy és az íny állapota rövid időn belül megváltozik, akkor ez nem tartozik a garancia körébe sorolható események közé.

Árainkat rendelőnkben folyamatosan elérhetővé tesszük pácienseink számára.

Az előző pontok szerint kiállított számlák, a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, kártya stb.) és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a Fixfogsor Rendelő Páciense által nem ismert adatot is tartalmaz, Szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

7.      Adatvédelem, tájékoztatás

Az Egészségügyi Szolgáltató köteles a Szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott az Ügyfél személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatokat és tényeket bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

Egészségügyi Szolgáltató a Szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése céljából kezeli.

 

A Fixfogsor Rendelő Páciense hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fixfogsor Rendelő Páciense által megadott és a Fixfogsor Rendelő Pácienséről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

Fixfogsor Rendelő Páciense tudomásul veszi, hogy a Szerződéshez mellékelt, általa aláírt Nyilatkozat általános egészségi állapotról (Fogászati/szájsebészeti beavatkozások előtt) elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljeskörűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

A Fixfogsor Rendelő Páciense tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból a Szolgáltató Rendelőiben, hang- és képfelvétel, Call Centeren keresztül folytatott telefonbeszélgetései során hangfelvétel készülhet. Szolgáltató biztosítja a jogot a Fixfogsor Rendelő Páciense részére, hogy minden egyéb vagy eltérő adatkezeléssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen a Szolgáltató rendelőjében.

A Fixfogsor Rendelő Páciense hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató aktuális hírlevelekkel, a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Fixfogsor Rendelő Páciense ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki (Ez alól kivétel az esetleges nemfizetés esete, amikor a Szolgáltató követeléskezelés esetén a szükséges információkat átadja az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak).

A Szolgáltató a rendelőben kifüggeszti a Betegjogi Tájékoztatót.

8.      Garancia:

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy kizárólag esztétikai okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten a dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a paciens kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja.

Kötelező fogászati kontroll: A Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Fixfogsor Rendelő Pácienst, hogy a fogászati kezelés befejezését követően rendszeres fogászati kontroll szüksége az implantátumok beültetésének időpontjától számított 3 évig.

A Szolgáltató a Megbízónak nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő garanciákat vállalja:

1. Egyedülálló implantátum becsontosodási garancia csak a Fixfogsor Rendelőben – ha 3 éven belül elveszítené valamelyik implantátumát, egy alkalommal ingyen új implantátumot ültetünk be.

2. Műfogsor garancia – 1 év garanciát vállalunk a nálunk készült műfogsorok törésére, kopására.

A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki a páciens szervezetének természetes reakciói, a rendeltetésellenes használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

A garancia érvényesítésének két alapvető feltétele: a megfelelő szájhigiénia, valamint a fél évente elvégzett rendszeres kontrollvizsgálat.

9.      Jótállási feltételek:

A kezelés befejezése után a páciens, legalább minden évben két alkalommal kötelezőszerűen –saját egészsége érdekében- meg kell jelenjen az előírt kontrollvizsgálatokon. Követnie kell az ajánlott gondozási, tisztítási programot. A tisztítási tájékoztató és a tisztítást bemutató kisfilm elérhető a http://mufogsorrogzites.hu/tisztitasiutmutato.aspx internetes oldalon. Amennyiben a Fixfogsor Rendelő Páciensének nincs internet hozzáférése, a Fixfogsor Rendelő Páciensének vállalnia kell a téjékoztató beszerzését, megismerését más, internet kapcsolattal rendelkező személyen keresztül.

A jótállás további feltételei:

A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.

A páciens jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.

A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.

A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.

Minden számla kiegyenlítésre került, a Fixfogsor Rendelő Páciensének nincs tartozása a Szolgáltató felé.

A garanciavállalás (jótállás) nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.

A garancia érvényét veszíti az alábbi esetekben:

A Megbízó páciens nem vesz részt az fél évenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási programot.

Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul ki.

A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a beteg szájhigiéniája elhanyagolt.

A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez vezetnek.

Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák (pl. dohányzás, alkoholfogyasztása vagy kábítószer illetve gyógyszer következtében kialakuló panaszok)

A Fixfogsor Rendelő Páciense olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodására, amelyet a Fixfogsor Rendelő Páciense életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége okoz.

A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törés (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.

A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése miatt.

Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.

Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.

A Fixfogsor Rendelő Páciense a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.

A Fixfogsor Rendelő Páciense a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát.

Ha az íny visszahúzódik vagy a csont leépül (kivéve ha az bizonyítottan kizárólag a Szolgáltató hibás teljesítése miatt történt).

Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén.

A fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén.

Ha a Fixfogsor Rendelő Páciense a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére.

Amennyiben nem viseli az átalakított fogsort (az alvás ideje alatt is), és a probléma erre vezethető vissza.

Amennyiben cukorbetegségben szenved, és nem ellenőrizteti, illetve nem kezelteti betegségét szakorvossal. (Abban az esetben, amennyiben ismert cukorbetegsége van és azt a szakorvos által előírt módon kezelteti és rendszeresen ellenőrizteti a garancia érvényes.)

További speciális esetek, amikor a garancia érvényét veszti:

A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.

A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának garanciaidőn túl történő bejelentése.

Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége, illetve a Szolgáltató mentesül a jótállási kötelezettsége alól a következő esetekben:

Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

·         A fizetési kötelezettségének a Fixfogsor Rendelő Páciense nem vagy késedelmesen tesz eleget.

·         Megítélése szerint a Fixfogsor Rendelő Páciense nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:

–          Nem tartja be az orvosi utasításokat;

–          Más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;

–          Egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;

–          Egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a Szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.

A kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (pl. ideiglenes ragasztások, stb.)

A Szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a Szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással kapcsolatos költségek fedezésére.

A műtéti illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek az Ügyfél által kért beavatkozás következtében, melyért az Egészségügyi Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt az Ügyfél semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, az Egészségügyi Szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget, amennyiben a Megbízó fogmű átadásakor, annak esztétikai megjelenését elfogadta.

Az Egészségügyi Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy a Fixfogsor Rendelő Páciense jelen ÁSZF-ben vagy a külön tájékoztatásban és megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, illetőleg az orvos – vagy egyéb, az Egészségügyi Szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

Szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni. Egészségügyi Szolgáltató kizárólag csak olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával vagy az Egészségügyi Szolgáltató és annak személyzete magatartásával állnak összefüggésben.

Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

Nem terjed ki:
a) más fogászaton igénybevett szolgáltatás megtérítésére,
b) úti- és szállásköltség térítésre
c) a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

10.  Reklamáció:

Fixfogsor Rendelő Páciense esetleges minőségi kifogását a jótállási időn belül köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a Szolgáltatóval, az alábbi e-mail címen: info@fixfogsor.hu vagy

6000 Kecskemét, Temes tér 10. levelezési címen.

 

A Rendelőt közvetlenül a (06 1) 9000 695 telefonszámon is értesítheti.

Fixfogsor Rendelő Páciense a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel. Amennyiben a Fixfogsor Rendelő Páciense minőségi kifogása alapos, a Szolgáltató a kifogásolt munka megvizsgálásától számított 10 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 15 munkanapon belül eleget tud-e tenni a Fixfogsor Rendelő Páciense által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

 

Ha az ÁSZF 9. pontjában részletezett okokra tekintettel a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

11.  Vegyes rendelkezések

 

Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy az FFKT-t és minden egyéb, szolgáltatással kapcsolatos dokumentációt aláíró személy az eljáró Szolgáltatónál aláírásra jogosult személy.

Fixfogsor Rendelő Páciense vagy a Fixfogsor Rendelő Páciense törvényes képviselője az FFKT aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

Jelen ÁSZF és Kezelési terv együttesen tartalmazzák a Fixfogsor Rendelő Páciens és a Szolgáltató szerződéses megállapodásait.

Az ÁSZF-ben és az FFKT -ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a Felek alávetik magukat az Egészségügyi Szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos illetékességének.

Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások, kódexek, a nemzetközi partnerek standardjainak változása esetén következik be.

A Fixfogsor Rendelő Páciense a Kezelési Terv aláírásával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, elolvasta, megértette, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Albadent Kft. képviseletében:
Dr. Szabó László ügyvezető

Albadent Kft. Általános Szerződési Feltételek 2016. 12. 12. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényes.